dražební,realitní a právní kancelář JUDr.Schmidtová dražbení kladívko dražby-JUDr.Schmidtová bok nemovitosti

Zajištování veřejný dobrovolných dražeb a prodej realit

dražby-boky stránek
v nabídce:
informace:
Dnes v nabídce:
Dražby: 0
Reality: 0

Služby:

Na této stránce najdete podrobný popis jednotlivých služeb, které společnost
Carolina Real, spol. s r.o. poskytuje nebo zajišťuje

Činnost dražebníka :

Provádíme mimosoudní veřejné dražby dobrovolné dle zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Dražíme nemovitosti, movité věci, pohledávky. Je to účinný nástroj, jak zpeněžit majetek relativně rychle a bez komplikací, s možností dosáhnout nejvyšší cenu v daném čase. Dražba je efektivní, rychlou a transparentní formou zpeněžení majetku. Zorganizujeme veřejnou dražbu majetku včetně vyhotovení všech dokumentů a provedení všech právních a organizačních úkonů s dražbou souvisejících, zejména :

1.fáze dražby

příprava
 • právní posouzení majetkových vztahů a dokladů vázajících se k předmětu dražby
 • vyhotovení všech smluvních dokumentů k předmětu dražby
 • vyhotovení fotodokumentace předmětu dražby
 • zajištění vyhotovení aktuálního odhadu ceny předmětu dražby znalcem (pro účely dražby nesmí být starší 6 měsíců)
 • vyhotovení dražební vyhlášky a její uveřejnění na centrální adrese, na úřední desce příslušného úřadu a na webových stránkách na společnosti, její doručení příslušným osobám
 • zajištění prohlídek předmětu dražby
 • zajištění inzerce v tisku a reklamy, bezplatné zveřejnění na naších tabulích a www.. naší společnosti
 • umístění informační cedule na předmětu dražby
 • zveřejnění informací o dražbě způsobem v místě obvyklým
 • cílené vyhledávání zájemců o dražbu - společnost má díky šestileté praxi vytvořenou vlastní databázi možných zájemců (directmail, inzerce v dané lokalitě)

2.fáze dražby

vlastní realizace dražebního jednání
 • zajištění místa konání dražby (dražební síně) dle požadavků klienta a ostrahy
 • zajištění licitátora pro dražbu
 • zajištění složení dražebních jistot
 • vyplnění všech potřebných dokladů s účastníky dražby a předání dražebních čísel
 • vlastní dražební jednání, které provádí licitátor a které zakončeno příklepem vydražiteli

3.fáze dražby

úkony po dražbě
 • vyhotovení protokolu o provedení dražby bezprostředně po jejím ukončení, jeho zveřejnění dle § 27 zákona a jeho doručení příslušným osobám
 • vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby po úhradě ceny dosažené vydražením
 • zajištění zápisu změn vlastnických vztahů v operátu katastru nemovitostí
 • předání předmětu dražby a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby mezi bývalým vlastníkem a vydražitelem.
 • vypořádání nákladů dražby a rozdělení výtěžku dražby

Veřejné dražby dobrovolné jsou :

Dražbou dobrovolnou je dražba prováděna na návrh vlastníka. Vlastníkem se rozumí i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit, dále pak likvidátor a správce daně, správce konkurzní podstaty. Předmětem dražby může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jeho organizační složka, převoditelná majetková práva.

Důvody, proč zvolit formu dražby :

 • transparentnost - s ohledem na zákonnou povinnost zveřejňování dražby na Centrální adrese se z každé dražby stává věc veřejná, kterou nelze nijak zmanipulovat. Navíc zajistí informace pro investory, kteří tento elektronický veřejný seznam pravidelně sledují.
 • vyšší výnos - dražbou se obecně dosahuje vyššího výnosu minimálně o 10% než u klasického prodeje. Jedná se o psychologický aspekt, kdy dochází k přímé konfrontaci zájemců o koupi a kdy se dražitel musí rychle rozhodovat o případném navýšení kupní ceny.
 • rychlost realizace - vlastní technika dražby vylučuje smlouvání o ceně a prodlužování obchodu. U dražby dobrovolné je možná realizace do 6-ti týdnů od zadání dražby.
 • platební podmínky - jsou jednoznačně stanoveny zákonem. Vydražitel je povinen cenu dosaženou vydražením uhradit maximálně do 3 měsíců od skončení dražby dobrovolné, u nedobrovolné dražby maximálně do 1 měsíce.
 • garance platby - složená dražební jistota obvykle do 30% vyvolávací ceny, zajišťuje úhradu veškerých nákladů v případě zmaření dražby.
 • úspora nákladů a času klienta - veškerá vyjednávání s potencionálními kupci včetně prohlídek jsou přeneseny na naši společnost
 • u prodeje nemovitostí je zvlášť vhodným způsobem, neboť nabyvatel hradí daň z převodu nemovitostí ve výši 3% ze skutečné ceny dosažené vydražením, nikoliv z vyšší administrativní ceny, což u některých nemovitostí znamená značný přírůstek ceny.
 • v případě konkurzních řízení je veřejná dražba dobrovolná jediným způsobem jak zpeněžit věci ve vlastnictví třetích osob odlišných od úpadce dle § 27 odst.5 ZKV. doporučovány správcům konkurzních podstat jako efektní, rychlý a naprosto transparentní forma zpeněžení majetku konkurzní podstaty, které upřednostňují soudy a zkušené věřitelské výbory díky právní jistotě, kterou nabízí
Podrobné podmínky provádění dražeb jsou upraveny v dražební vyhlášce, dražebním řádu, v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Realitní činnost

Zprostředkujeme prodej případně, koupi, pronájem nemovitostí všeho druhu,tj. od vyhledávání a zpracovávání nabídky dle konkrétních kritérií klientů, prověřením vlastnických vztahů, zajištění předmětných podkladů, přípravu kupních smluv až po vedení obchodních jednání s konečným zájemcem, vklad vlastnického práva do operátu katastru nemovitostí a zpracování daně z převodu nemovitostí. K dispozici máme dálkový přístup katastru nemovitostí, pracujeme s cenovou mapou a územním plánem.

Klientům jsme schopni prověřit majetkové a právní skutečnosti týkající se konkrétních nemovitostí. Jedná se zajištění a vyhodnocení veškerých listin z příslušných katastrálních úřadů, stavebních úřadů, finančních úřadů, prověření závazků a pohledávek spojených s nemovitostmi.

V návaznosti na realitní činnost dle požadavku klienta dále zajistíme :

Oceňování nemovitostí

Zpracování odhadu ceny nemovitosti, posouzení investičních záměrů při koupi nemovitosti apod. Zajistíme odborné a kvalifikované zpracování znaleckých posudků pro potřeby klienta a finančních úřadů. Hlavní nabídku v této oblasti tvoří určení skutečné tržní ceny nemovitosti před jejím zvažovaným prodejem nebo realizací zástavy pro připravovanou dražbu.

Geodetické služby

S externími spolupracovníky kanceláře zajistíme odborně zpracované geometrické plány, zaměření staveb a hranic pozemků, vytýčení hranic v terénu, účelové mapy, dělení pozemků, vyznačení věcných břemen.

Financování nemovitostí

Pomoc při sjednání úvěru ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů na koupi nemovitosti včetně vypracování a zajištění potřebných podkladů pro poskytnutí úvěru.

Právní služby

Zajišťujeme zpracování smluv a jiných právních dokumentů týkajících se nemovitostí, vyřízení zástavních práv, věcných břemen a jiných věcných práv k nemovitostem.

Daňové poradenství

Zajistíme zpracování daňových přiznání k daní z převodu nemovitostí.
Partneři webu | Dražby | Reality | Kontakt | Mapa webu | rkis.cz
Finančně právní servis Licitata CZ | Advokátní kancelář | Britská kočka Llys Don | Oddlužení / osobní bankrot